Oda / Borsalar İçin Danışmanlık Hizmetleri

ODA/BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

Amaç: Oda ve Borsalarımızın orta ve uzun vadede varmak istedikleri konumu belirlemek ve bu yere ulaşabilmeleri için gerekli olan hedef ve stratejileri, kaynaklarıyla beraber, ortaya koymak.

Oda ve borsalarımızın hizmetlerini verimli hale getirmeleri ve çağdaş oda/borsacılık anlayışına uygun yönetim sergilemelerini sağlamak için geliştirilmiş olan TOBB Oda/borsa Akreditasyon Sisteminin gereklerinden biri olan ve “İş Planlaması ve Yönetimi” çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken “Stratejik Plan”ın, oda ve borsalarımızda planlama kültürünün yerleşmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Her ne kadar, Stratejik Planların kurumların kendileri tarafından hazırlanması gerekliliği önemli bir prensip ise de, planın hazırlanma sürecinde danışmanların rolü de inkâr edilememektedir.

Oda/borsalarımızda Stratejik Plan hazırlıklarının hem Stratejik Planlamayı hem de oda/borsacılığı iyi bilen uzmanların denetiminde yürütülmesi kritik öneme sahip bir karardır.

Yöntem: Oda/borsalarımızda Stratejik Plan hazırlama sürecinde verilecek danışmanlık hizmeti aşağıdaki adımları içermektedir.

Tüm adımlarda Danışman ile oda/borsanın Stratejik Plan sorumlusu, Genel Sekreterin koordinasyonunda, telefon ve elektronik posta gibi araçlarla sürekli iletişim halinde bulunur.

Danışman,  1.1. ve 2.3. maddelerinin gerekleri olan “etkileşimli eğitim” ve paydaşlarla gerçekleştirilecek olan “çalıştay” veya “beyin fırtınası” toplantıları için oda/borsaya en az iki defa ziyaret gerçekleştirir.

Bu maddelerin dışındaki maddeler için de, talep gelmesi durumunda ve/veya gerektiğinde danışman oda/borsayı ziyaret edecektir.

Bunların dışında, danışman Stratejik Plan ile ilgili diğer çalışmaları kendi mekânında yürütecektir.

ADIMLAR:

1.       HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

1.1.             Planın sahiplenilmesinin sağlanması (yöneticilere ve çalışanlara ayrı ayrı eğitim verilmesi): Neden Stratejik Planlama? Kurumsallaşma nedir? Çağdaş Yönetim anlayışı nasıl olmalıdır? Kurumsal Yönetim nedir? Oda/borsaların varlık sebepleri nedir? TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Felsefesi nedir? Stratejik Planlamanın adımları nelerdir? Sorularının yanıtlarının tartışmalı biçimde alınacağı etkileşimli eğitim.

1.2.             Stratejik Planlanın hazırlanması için gerekli ihtiyaçların tespiti: Stratejik Planın hazırlanması için gerekli olan eğitim, danışmanlık, veri ve kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi.

1.3.             Stratejik Planın iş-zaman planının hazırlanması

2.       DURUM ANALİZİ:

2.1.             Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat analizi: Tüm oda/borsaların uymakla yükümlü olduğu kanun ve ilgili ikincil mevzuatın belirlenmesi.

2.2.             Faaliyet ve hizmetlere yönelik kurumsal kapasitenin belirlenmesi, süreçlerin etkinlik analizi: Oda ve borsalarda gerçekleştirilen tüm hizmetlerin belirlenerek, süreç yaklaşımıyla, ana ve alt süreçlerin tanımlanıp, ilişkilerinin ortaya konması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi.

2.3.             Paydaş analizi ve paydaş toplantısı: İç ve dış paydaşların belirlenmesi, önceliklendirmelerin yapılması, önemli paydaşlarla çalıştay veya beyin fırtınası niteliğinde toplantılar yapılarak, Güçlü ve Zayıf yanların belirlenmesi, Fırsat ve Tehditlerin ortaya konması, oda/borsalardan beklentilerin ve bölgesel ve sektörel sorunların tespit edilmesi

2.4.             Kurum içi analiz: Oda/borsanın mali, beşeri, entelektüel, teknolojik ve gayrimenkul birikimlerinin belirlenmesi, yönetim anlayışının ortaya konarak güçlü ve iyileştirilemeye açık tarafların belirlenmesi.

2.5.             Çevre analizi: Oda/borsacılık alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte olumlu ve olumsuz akımların belirlenmesi.

3.       GELECEĞİN PLANLANMASI:

3.1.             Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin belirlenmesi: Oda/borsanın var oluş sebebi, orta ve uzun vadede olmak istediği yer ve bu konuma ulaşırken savunduğu ve bağlı kaldığı etik ve temel değerler.

3.2.             Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Stratejilerin belirlenmesi: Oda/borsayı belirlemiş olduğu vizyona taşıyacak amaçlar, amaçların gerçekleşmesini sağlayacak hedefler ve kurumu hedeflerine ulaştıracak stratejilerin tutarlı bir bütünlük ve hiyerarşik yapı içerisinde belirlenmesi, Planın performansını ölçmeye yarayacak, hedeflere ilişkin performans göstergelerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi.

4.       MALİYETLENDİRME: Oda/borsanın stratejik planının, yıllık bazda ve toplam olarak, stratejiler üzerinden maliyetlerinin belirlenmesi, bu maliyetlerin kaynağının bütçe ile ilişkilendirilmesi,

5.       İZLEME VE DEĞERENDİRME: Stratejik Planın uygulanmasında ortaya çıkacak uygunsuzlukların belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayacak bir izleme-değerlendirme yönteminin belirlenmesi.

 

 

Tüm Danışmanlık Hizmetleri