ENTRECOMP4

Yeşil ve Dijital Bir Geçiş İçin Girişimcilik Yetkinlikleri Projesi

Yeşil ve dijital bir gelecek için çalışmak

“Yeşil ve Dijital Bir Geçiş İçin Girişimcilik Yetkinlikleri” Projesi, girişimci bir zihniyeti teşvik ederek, birlikte yaratmayı kolaylaştırarak ve öğrenim çıktılarının tanınmasını sağlayarak, geleceğin Yeşil Geçiş Kolaylaştırıcısı olmanın önünü açan öğretme ve öğrenmeye yönelik yeni, yenilikçi, çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje; öğrenme yolunda öğretmenleri, eğitmenleri, işletmeleri ve nihai kullanıcıları desteklemek için yenilikçi ittifaklar oluşturan ülke kümelerine dayanmaktadır.

Faaliyetler;

 • Beceri açığının derinlemesine analizini,
 • ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ve EQAVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi) çerçevelerine uygun bir MOOC (Çevrimiçi Açık Kurslar) aracılığıyla sunulan yenilikçi öğrenme içeriği ve metodolojisinin geliştirilmesini,
 • Pilot uygulamaları,
 • Ortaklar arası farklı ülkelere hareketlilik planını,
 • Yüksek Öğrenimi ve Mesleki Eğitim ve Öğretimleri desteklemek için dijital rozetlerin oluşturulmasını,
 • İşletmelerin kazanılmış yetkinliklerinin doğrulamasını

kapsar.

Proje aynı zamanda, şirketlerin beceri açığını belirlemek ve rekabet kapasitelerini artırmak için sürdürülebilir yapay zekâ tabanlı bir araç geliştirecektir.

İşletmeler, yükseköğretim kurumları, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, kamu yetkilileri, sivil toplum ve öğrencilerden oluşan paydaşların sayıları AB genelinde 30 binin üzerindedir. Bu paydaşlar projeye dâhil olarak kısa ve/veya uzun vadede projeden doğrudan faydalanacaktır.

 

ENTRECOMP4Transition: EntreComp çatısı altında, Yeşil ve Dijital Dönüşüm

EntreComp: Entrepreneurship Competence Framework (Girişimci Yetkinlik Çerçevesi)

 

HAKKINDA

EntreComp4Transition sürmekte olan EntreComp yapısal sistem programı ile çalışmaktadır. Çalışmada ve projede Yeşil Dönüşüm ve Dijital Teknolojiyi desteklerken amaçlanan AB vatandaşlarının girişimsel ve müşterek düşünce yapısına yöneltilmesidir. Bu direktif ayrıca eğitimde destekleri, kaynakların sağlıklı aktarımını temin ederken, AB vatandaşlarının girişimcilik bazında Yeşil ve Dijital dönüşüm başlığı altında aranan yeteneklerin becerilerin geliştirimi ve yeniden kazanımında rehberlik edecek, bu sayede Avrupa çalışma alanında daha güçlü ve dayanıklı zemine erişecektir.

Girişimciliğe yatkın özgüvenin güçlendirilmesindeki hedef, EntreComp4Transition ile sisteme uyumlu davranışı, yeniciliği, yaratıcılığı, öğrenim ve öğretim metotlarını, yenileyerek geleceğe yönelik ‘’Yeşil Dönüşümü Kolaylaştırıcı’’ unsuru sağlam temellere oturtmaktır. Uyumlu, esnek, yapıcı bir liderlik anlayışı sürdürebilir iş fırsatlarını, yeni iş sahalarını ve yeniciliği destekleyen AB Yeşil ve Dijital Dönüşüm olanaklarını tespit etmede yardımcı olacaktır.

 

AMAÇLAR

 • KOBİ dönüşümlerinde öğrenim ve edimleri desteklemek için yaratıcı yenilikçi çığır açıcı yeni çok disiplinli yaklaşımları teşvik etmek,

 • Geleceğin Yeşil Dönüşüm Kolaylaştırıcı tesisleri için girişimlerde kolaylaştırıcı rolü üstlenmek,

 • Kurumsal sosyal sorumluluğu temin etmek,

 • Sertifika ediniminde aranan yeteneklere dair kaliteli ve uyumlu gelişim sağlamak,

 • Mesleki Eğitim Çalışması (VET) ile Üniversite eğitimi (Higher Education) ve öğrenimi arasında ‘ortaklaşa yaratımı’ tesis etmek, bilgi akışını sağlamak, kamu ve iş dünyası sektörlerinde bilimsel katkıyı temin etmek,

 • Etkin ve efektif Yükseköğretim ve Mesleki öğrenim sistemlerinin inşasını desteklemek, bu kuruluşların yenilikçi dönüşümlerini gerçekleştirmek.

 

GENEL HEDEFLER

 1. Çok disiplinli yaklaşımı yenilikçi anlayışla yaratımcı anlayışla uyumlu hale getirmek,

 2. Girişimcilik vasfını ortaya koymada bilişsel ve düşünsel katmanları güçlendirmek,

 3. Gelişime odaklı yetenek ve beceri setlerini AB eğitim standartlarında uygulamak,

 4. Öğrenimde destekleyen ve yapıcı eğitimleri kurgulamak,

 5. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek ve pozitif duruşu temin etmek,

 6. Bilgiye ulaşımı ve paylaşımını kolaylaştırmak.

 

PROJE KAPSAMI

Yeşil ve dijital dönüşümün iş bilim alanında tüm Avrupa Birliği ülkeleri topluluğuna yararlı gelişmeler sağlayacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak ENTRECOMP programının desteklediği çerçevede Erasmus+ projesi ile çifte dönüşümde başarılı sonuçlar alınması da beklenmektedir. Süregelen dönemde kar elde etmede yeni iş fırsatları yaratmanın önemi yeşil dönüşümü kolaylaştırma tesislerinde ortaya çıkacaktır. İş gücü ve eğitim sektörleri arasındaki bağlantının ilgili kurumlarca güçlendirilmesi, Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerle (MOOC) öğrencilerin eğitim araç/gereçleri ve öğrenme biçimleri geliştirilerek yapılacaktır.

 

PROJE BEKLENTİLERİ

 1. İş piyasası ve eğitim alanındaki yanlış eşleşmeleri çözüme ulaştırmada, KOBİ’leri, Yükseköğretim kurumlarını, Mesleki Eğitim Tesis çalışmalarını buluşturmak,

 2. EntreComp öncülüğünde gerçekleşecek mesleki eğitim sürecine dijital ve yeşil endüstri kapsamlarını dâhil etmek,

 3. Öğrenim esaslarına, yöntem usullerine, açık erişim kitle derslerine öncülük etmek,

 4. Sürdürülebilir, tekrarlanabilir, ölçümü kolay, öğrenim becerilerini teknik yöntemsel esaslara uyumlu hale getirmek, ayrıca politika yapım sürecinde katılımcılara dönüşüm siyasetine yönelik öneriler sunmak,

Proje, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya ve Türkiye’den oluşan 5 ülke kümesine dayanacaktır. Küme, yükseköğretim ve mesleki eğitimden ana aktörleri yanı sıra iş dünyası, sivil toplum ve devlet kurumlarını da kapsayacak şekilde uluslararası düzeyde bağlantılı olacaktır. Bu kümeler, proje sonuçlarını Avrupa ölçeğinde yaygınlaştırma ve bunları yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde aktarma kapasiteleri sayesinde Avrupa düzeyinde sistematik bir etki yaratmada anahtar rol oynayacaktır. Bu tür kümeler, tartışma ve bilgi ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının mümkün olacağı topluluklar olarak hareket edecek ve aynı zamanda projenin farklı faaliyetlerine katkıda bulunacak ve sonuçlarını zenginleştirecektir. 

Proje, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmekte ve bireylerin ve işletmelerin tüm alanlarda eğitim geliştirme ve beceri kullanma hakkını sağlayarak Avrupa Beceri Kapsamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projenin sonuçlarına erişim açık olacak, üretilen materyaller açık lisanslar aracılığıyla serbestçe ve tam olarak erişilebilir, kullanılabilir ve dağıtılabilir olacaktır. 

EntreComp4Transition – Co-funded by the European Union

 

Ortaklar

EntreComp4Transition, 5 ülkede 15 ortaklı bir Avrupa projesidir. Eurochambres liderliğinde, Belçika, İspanya, Türkiye, İtalya ve Avusturya'dan ortaklar, dijital ve yeşil geleceğe giden yolu açan öğretme ve öğrenmeye yeni, yenilikçi, çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmek için birlikte çalışmaktadır.

 

Eurochambres

BELÇİKA

1958 yılında kurulan Eurochambres, Odaların ve iş dünyasının gözü, kulağı ve sesi olarak hareket etmektedir. Eurochambres, 45 üyesi (43 ulusal ticaret ve sanayi odaları birliği ve iki ulusötesi oda kuruluşu) ve 1700 bölgesel ve yerel odadan oluşan bir Avrupa ağı aracılığıyla Avrupa'da 20 milyondan fazla işletmeyi temsil etmektedir. Bu işletmelerin %93'ünden fazlası küçük ve orta ölçekli işletmelerdir (KOBİ). Odalara üye işletmeler 120 milyondan fazla istihdam sağlamaktadır.

Home - Eurochambres

Eurochambres | Brussels | Facebook

Eurochambres (@Eurochambres) / X (twitter.com)

LinkedIn Oturum Açma, Kayıt Olma | LinkedIn

 

Bantani Education

BELÇİKA

Bantani Education, Belçika merkezli, girişimci ve yaratıcı öğrenmeyi teşvik etmek için işbirliği içinde çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kapsamlı politika ve pratik deneyimi bir araya getirerek, girişimcilik becerilerini her türlü öğrenmeye dahil etmek için kamu, topluluk ve özel sektör ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Avrupa'nın dört bir yanından çalışan kurucu ortaklarımız ve ortak ağımız, yüksek kaliteli girişimci ve yaratıcı öğrenme uygulamalarını ve politikalarını örgün ve yaygın öğrenmeye dahil etmek için politika yapıcıları, eğitimcileri, toplumu ve özel sektörü içeren işbirlikleri ve girişimler oluşturmak için çalışmaktadır.

Bantani Education – Transforming learning, developing mindsets

Bantani Education | Facebook

Bantani Education (@BantaniEdu) / X (twitter.com)

Bantani Education | LinkedIn

 

SPW – Economie Emploi Recherche – Direction de la Formation professionnelle

BELÇİKA

İstihdam ve Mesleki Eğitim Departmanı, Valon Bölgesi Kamu Hizmeti olan SPW'nin bir parçasıdır. Başlıca misyonları şunlardır: sosyo-profesyonel entegrasyonu teşvik etmek, mesleki yeterlilik ve yaşam boyu öğrenme yoluyla mesleki eğitimi teşvik etmek, girişimcilere rehberlik ederek istihdam yaratma faaliyetlerini desteklemek ve okulların pedagojik ve teknik açıdan dijital geçişini desteklemek.

Emploi et Formation (wallonie.be)

SPW Emploi - Formation | LinkedIn

 

Thomas More University of Applied Sciences

BELÇİKA

Thomas More, 20.000 öğrencinin 10 kampüs, 41 tam lisans programı ve 15 önlisans programı (www.thomasmore.be) arasından seçim yaptığı Flanders'daki en büyük Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'dir. Thomas More, KU Leuven derneğinin bir parçasıdır. Kurslar, yenilikçi ve önde gelen şirket ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde tasarlanmıştır. Thomas More'da (TM) araştırma, doğası gereği çok disiplinlidir ve farklı alanlardan ve disiplinlerden gelen bilgileri birleştirir.

Where it Happens | Thomas More

Thomas More-hogeschool | Facebook

Thomas More-hogeschool | LinkedIn

 

Cámara de Comercio de España

İSPANYA

İspanya Ticaret Odası, 4/2014 sayılı Kanunla yönetilen ve ticaret, sanayi, hizmetler ve navigasyon sektörlerinde faaliyet gösteren İspanyol şirketlerinin ve girişimcilerinin genel çıkarlarını temsil eden bir kamu kurumudur. İspanya Odası, ülkedeki 85 yerel odayı koordine eder ve İspanyol şirketlerine, girişimcilere ve öğrencilere danışmanlık, destek hizmetleri ve eğitim faaliyetleri sağlar.

 

Cámara de Comercio de España (camara.es)

Cámara de Comercio de España | Facebook

Cámara de Comercio de España | LinkedIn

Cámara de España (@camarascomercio) / X (twitter.com)

 

Junta de Extremadura Consejería de Economía Ciencia Y Agenda Digital

İSPANYA

Extremadura bölgesel hükümetinin Ekonomi, Bilim ve Dijital Gündem Bakanlığı, diğerlerinin yanı sıra girişimcilik ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliği, yenilikçiliği ve dijital geçişi ile ilgili bölgesel politikalardan sorumlu kamu otoritesidir. Extremadura'nın bölgesi, Bölgeler Komitesi tarafından 2017 yılında Avrupa Girişimcilik Bölgesi etiketine layık görülmüştür ve girişimcilik eğitimi (EntreComp uygulaması), sosyal girişimcilik programları ve KOBİ'lerin farkındalık yaratmadan uluslararasılaşmaya kadar uzanan destek programları ile bağlantılı programları için bir Avrupa referansıdır.  COSME, Erasmus+, Horizon2020, Interreg vb. tarafından Avrupa tarafından finanse edilen çok sayıda projede yer almaktadır. Bölgesel Bakanlık şu anda KOBİ'lere daha yeşil ve daha dijital bir ekonomiye geçişlerinde eşlik edecek çeşitli projeler geliştirmektedir.

Contenido no encontrado - JUNTAEX

Facebook

Profile / X (twitter.com)

 

Universidad de Cantabria

İSPANYA

Cantabria Üniversitesi, kurulduğu 1972 yılından bu yana yaklaşık 36.000 üniversite öğrencisi yetiştirmiş modern bir kamu kurumudur. Temel amacı, öğretim ve bilimsel mükemmelliğe olan bağlılığı ile sosyal ilerlemeye katkıda bulunmaktır ve amaçlarına ulaşmak için, tüm öğretim, araştırma ve idari faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sürecinin uygulanmasına dönüşen çalışmalarının kalitesini sürekli iyileştirmeye çalışır. Bu sürekli talep, İspanya'daki dokuz Uluslararası Mükemmellik Kampüsünden biri olmasını ve kalitesi ve bilimsel üretkenliği nedeniyle ülkedeki en iyi on üniversiteden biri olarak kabul edilmesini sağlar.

Universidad de Cantabria Inicio (unican.es)

Universidad de Cantabria | Santander | Facebook

unican.es (@unican) / X (twitter.com)

Universidad de Cantabria | LinkedIn

UNIversidadCANtabria - YouTube

Universidad de Cantabria (@universidaddecantabria) • Instagram fotoğrafları ve videoları

 

Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero

İSPANYA

Fundación UCEIF, girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, sosyal kalkınma, SKA uyumu ve gençlik farkındalığı, KOBİ'ler, Startup'ların oluşturulması, kırsal kalkınma... Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) aracılığıyla. CISE (Santander Uluslararası Girişimcilik Merkezi), 2012 yılında Cantabria Bölgesel Hükümeti, Cantabria Üniversitesi ve Santander Bankası'nın Santander Üniversitesi Bölümü aracılığıyla taahhüdü ile başlatılmıştır. CISE'nin misyonu, nihayetinde girişimci girişimlerin ve istihdam fırsatlarının yaratılmasına yol açan kapsamlı bir yaklaşımla üyelerinin yaratıcı, girişimci ve yenilikçi becerilerini teşvik ederek daha iyi bir toplum yaratmaktır. CISE, çevik metodolojileri ve gerçek yaşam deneyimlerini birleştiren, böylece yaratıcılığı teşvik eden, yeniliği teşvik eden, yetenekli insanlardan oluşan bir ağa ilham veren ve nihayetinde istihdam fırsatları yaratan çok çeşitli yenilikçi eğitim programları aracılığıyla girişimcilik kültürünü ve start-up'ların neslini teşvik eder. CISE'deki tüm eylemlerimize hem dahili hem de harici olarak rehberlik eden ilkeler arasında sosyal bağlılık, ekip çalışması, kalite, şeffaflık, işbirliği, yenilikçilik, tutku ve bilgi yer alır. Bu ilkeler doğrultusunda, ÇUÖS'de daha küçük bölgeler ve şehirlerin yanı sıra dezavantajlı insanları da programlarına ve faaliyetlerine dahil etmeyi ve böylece toplumumuzun tüm üyeleri için fırsat eşitliğini teşvik etmeyi vurgulamaktadır.

CISE | Emprendedores

CISE Centro Internacional Santander Emprendimiento | Santander | Facebook

CISE (@emprendecise) / X (twitter.com)

CISE | Centro Internacional Santander Emprendimiento | LinkedIn

Centro Internacional Santander Emprendimiento - YouTube

CISE Entrepreneurship Centre (@emprendecise) • Instagram fotoğrafları ve videoları

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜRKİYE

 

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TOBB, Oda, Borsa ve Sektörel Meclisleri aracılığıyla 81 ilde 1,5 milyon KOBİ'ye hizmet veriyor. TOBB'un ana misyonu, ekonomik büyümeyi artırmak, üyelerinin rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin iş ve yatırım ortamını iyileştirmektir. KOBİ'lerin sorunlarının çözüm yollarını kamu-özel danışma mekanizmaları ile takip eder. TOBB, 1952 yılından bu yana sadece iş dünyasına değil, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarına da yatırım yapıyor. Neredeyse tüm küresel iş dünyası kuruluşlarının yönetim kurullarında yer alarak Türk iş dünyasını uluslararası arenada temsil etmektedir.

TOBB - The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye

https://www.faceook.com/TOBBiletisim

TOBB (@TOBBiletisim) / X (twitter.com)

TOBB | LinkedIn

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TÜRKİYE

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 22 Ekim 2005 tarihinde kurulmuştur. Başta KOBİ'ler olmak üzere her sektörden her ölçekten işletme ve bireyin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, danışmanlık ve araştırma yapmak amacı ile faaliyet göstermektedir. TOBB ETÜ-SEM, bilimsel yaklaşımı, güvenilir ve tarafsız bilgiyi ilke edinir ve tüm faaliyetlerinde en üst düzeyde kalite anlayışını benimser. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, dünyanın her yerinde istihdam olanağı bulabilecek nitelikli personel yetiştirmek amacıyla tüm dünyada geçerli olacak akredite eğitim programları gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

TOBB ETÜ (etu.edu.tr)

TOBB ETÜ | Ankara | Facebook

TOBB ETÜ (@tobbetum) / X (twitter.com)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | LinkedIn

 

Consorzio Materahub

İTALYA

 

Materahub, girişimcilik, yenilikçilik, ağ oluşturma ve çapraz gübreleme faaliyetlerini teşvik ederek yaratıcı ve kültürel sektörler aracılığıyla yerel kalkınmayı teşvik etmek için çalışan stratejik bir tasarım merkezidir. Materahub profesyonel ekibinin deneyimi, kültür ve yaratıcı sektör, kültürel miras, turizm, sosyal inovasyon, eğitimde inovasyon ve girişimcilik eğitimi üzerine odaklanmıştır. Son yıllarda Materahub, EntreComp çerçevesini tanıtmak için çalıştı ve bugün EntreComp Europe projesinden doğan İtalyan EntreComp topluluğunu yönetiyor. Materahub aynı zamanda MOBILITAS NEXT, EYE program ortaklığının koordinatörüdür.

 

ENTOS - Erasmus+ Project (materahub.com)

materahub | Matera | Facebook

materahub (@materahub) / X (twitter.com)

Materahub | LinkedIn

Consorzio Materahub (@materahub) • Instagram fotoğrafları ve videoları

 

T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione

İTALYA

t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s. c. a r. l., 2014 yılında kurulan Treviso – Belluno, Venezia – Rovigo ve Verona Ticaret Odaları tarafından desteklenen inovasyon ajansıdır. t2i, Milli Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı'ndaki Ulusal Araştırma Kayıt Dosyasına kayıtlıdır. Ayrıca, t2i, sürekli eğitim, yüksek öğrenim ve rehberlik faaliyeti ve istihdam hizmetlerinin sağlanması için Veneto Bölgesi tarafından akredite edilmiştir. T2i, iş planlarının geliştirilmesine yönelik koçluk, seminer ve danışmanlık ile startup girişimlerini teşvik etmek için destek ve hizmetler sunar. T2i, yaklaşık 70 şirketten oluşan bir Kuluçka Merkezini yönetmektedir ve genç, kadın ve göçmen girişimcilik konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir.

https://www.t2i.it/

T2i trasferimento tecnologico e innovazione | Facebook

t2i trasferimento tecnologico e innovazione (@t2iscarl) / X (twitter.com)

t2i trasferimento tecnologico e innovazione | LinkedIn

 

Istituto Formazione Operatori Aziendali

İTALYA

IFOA, 1971 yılında Ticaret Odası tarafından kurulmuş ve 1999'dan beri İtalya Çalışma Bakanlığı tarafından ulusal eğitim merkezi olarak atanmış, kar amacı gütmeyen, özel bir kuruluştur. Ifoa aynı zamanda İtalya'nın her yerinde 14 tesisi ve 200'den fazla çalışanı olan bir özel istihdam bürosudur. İtalyan Odalar ağına üyedir. Misyonu insanları işgücü piyasasıyla buluşturmaktır. Genç işsizler için Mesleki Eğitim ve Öğretim programları (çoğunlukla EQF4, EQF5), çalışanlar ve şirketler için sürekli eğitim, işletmelere ve kamu kurumlarına yaşam boyu eğitim, danışmanlık ve teknik yardım sağlamaktadır. Kursları ve hizmetleri EN ISO 9001:2015'e göre sertifikalandırılmıştır.

Ifoa Sapere Utile

IFOA | Facebook

IFOA (@ifoasapereutile) / X (twitter.com)

IFOA | LinkedIn

IFOA Formazione (@ifoasapereutile) • Instagram fotoğrafları ve videoları

 

Unioncamere – Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura

İTALYA

1901 yılında kurulan UNIONCAMERE (İtalyan Ticaret, Sanayi, El Sanatları ve Tarım Odaları Birliği), İtalyan Ticaret Odaları'nın genel çıkarlarını, iş örgütleri, tüketiciler ve işçiler dahil olmak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm kurumsal paydaşlara karşı temsil eden kamu organıdır. Unioncamere, ortak yönelimleri formüle eder, ortak girişimleri teşvik eder ve yürütür ve Odaların faaliyetlerini destekler. Statüsü, 580/93 sayılı Kanun ve Odaların işlevlerini genişletmeyi ve kurumsal bir ağ olarak doğalarını vurgulamayı amaçlayan diğer yönetmeliklere tabidir. 2016 Reformu, maksimum sayıda uygun Odayı belirlemiş ve aktif işgücü politikaları için faaliyetlerini güçlendirmiştir.

Home | Unioncamere

Unioncamere | Rome | Facebook

Unioncamere (@unioncamere) / X (twitter.com)

Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura | LinkedIn

Ufficio Stampa (@unioncamere) • Instagram fotoğrafları ve videoları

 

Wirtschaftskammer Österreich

AVUSTURYA

WKO – şirketler için çalışmakta ve Avusturya şirketlerinin çıkarlarını temsil etmektedir: Avusturya Ticaret Odaları 540.000'den fazla üye şirketi temsil etmektedir. Avusturya iş dünyasının sesi olarak, vergi indirimi, bürokrasinin azaltılması, sübvansiyonlar gibi ekonomiye fayda sağlayan ileriye dönük politikalara bağlıdır. Kapsamlı hizmetleriyle ekonomiyi canlandırmaktadır: Ekonomi Odaları modern hizmet sağlayıcılardır ve iş kanunlarından gümrük bilgilerine kadar birçok konuda hızlı uzman tavsiyesi sunarlar. Avusturyalı şirketleri uzmanlık bilgisiyle desteklemektedir: Eğitim tesisleri – WIFI, uygulamalı bilimler üniversiteleri – aracılığıyla yerli şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

WKO.at das Portal der Wirtschaftskammern - Service - WKO.at

Wirtschaftskammer | Wien | Facebook

Wirtschaftskammer Österreich (@WKOe) / X (twitter.com)

Wirtschaftskammer Österreich | LinkedIn

Tüm AB Projeleri