KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

BÖLÜM I – BİLGİLENDİRME:

Kişiler verileriniz, talep etmiş olduğunuz eğitimin icrası ve eğitimle ilgili gerekli belgelerin düzenlenebilmesi için kaydedilmekte ve işlenmektedir. 

 

Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği; 

Kişisel veriler, açık rızanız ile onay verilmesi durumunda sizin tarafınızdan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi internet sayfasına girilen veya şahsen müracaat üzerine doldurulan belgelerde yer alan veriler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilir. 

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi, şirket ve kurum/kuruluşlar; 

Kişisel verileriniz talep edilen eğitimin düzenlendiği mevzuatta belirlenenler dışında başka kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacaktır. Talep edilen eğitimi düzenleyen mevzuat uyarınca kişisel verilerin ilgili kuruluşa aktarılmasına onay vermiş kabul edileceksiniz.

 

Kanun’un 11. Maddesi çerçevesinde aşağıda yer alan haklara sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve uUgulama Merkezi, Söğütözü Cad. No.:41/ Z02, 03, 04 06560 Söğütözü/Ankara) adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin; 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) İşlenmişse bilgi talep etme, 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme, 

f) Kişisel verilerin (d) bendi uyarınca düzeltildiği veya (e) bendi uyarınca silindiği/yok edildiği durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de söz konusu durumun bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

h) Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamında başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi durumunda Kurula şikâyet hakkına sahipsiniz. 

 

BÖLÜM II – MUVAFAKATNAME:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca talep etmiş olduğun eğitim ile ilgili olarak veri sorumlusunun ve bulunduğu durumda temsilcisinin kimliğine,  kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceğine, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine, kişisel veri toplamanın yöntemine ve hukuki sebebine ilişkin bilgilendirme yapıldığını beyan ve kabul ederim. Bu çerçevede, kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, işlenmesine, veri tabanında tutularak periyodik olarak güncellenmesine ve yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, anonim hale getirilmesine, Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilmesine ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanmasına, devredilmesine, aktarılmasına ve/veya paylaşılmasına muvafakat ediyorum. 

Tarih : 

İmza :

Ad : …………………….

Soyad : …………………….

TC Kimlik No:    ………………………    

Adres : …………………………………

  …………………………………