Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamaları Kursu - Antalya

Eğitim detayı

İhale Hukuku ve ihale süreci, hukukun değişik disiplinleri ile etkileşim içerisinde olması ve usul ve şekil kurallarının çok ön planda olması sebebiyle kapsamlı, karışık ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır.

İhale hukukunun temel dinamikleri, özel hükümleri, usul ve şekil kuralları özümsenmeden ihalelere katılım durumunda, ihale sürecinde ihale dışı bırakılmanın yanı sıra teminatın gelir kaydedilmesi, ihalelere katılmaktan yasaklanılması, kamu davası açılması gibi birçok sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

İhale sürecinde herhangi bir nedenle ihale dışı kalmanın doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Doğrudan etkisi; ihalede olası elde edilecek kârdan yoksun kalınmasıdır. Dolaylı etkisi ise özellikle ihale sürecinde elde edilen iş deneyim belgelerinde kendini göstermektedir. Elde edilecek yüksek miktarlı bir iş deneyimi ile sektördeki yarıştan kopmamak ya da belli büyüklükteki ihalelere katılımın anahtarı olacak bir yeterliğe kavuşulabilmek mümkündür.

İdare yetkilileri ise; ihale sürecinde gerek doküman hazırlanması sırasında gerekse temel ilkelere aykırı işlemde bulunulması gibi mevzuata aykırılıklar sebebiyle ihaleyi sağlıklı bir şekilde sonuçlandıramama sıkıntısı yaşamaktadır. Ayrıca yapılan işlemler sebebiyle disipliner, cezai veya tazmin yükümlülüğü gibi risklerle karşılaşmaktadırlar.

Öte yandan, ihaleler sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekliler (Yükleniciler) ile ihaleyi yapan idare arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanması sürecinde de idare yetkilileri ve yüklenicilerin gerek mevzuatın kapsamlı ve karmaşık olması gerekse ihale sürecindeki dokümanın yeteri kadar ayrıntılı ve açıklayıcı hazırlanmamış olması sebebiyle atılacak adım, uygulanacak hüküm, tesis edilecek işlem hususunda tereddüt yaşadıkları ve bu süreçte çeşitli hukuki sıkıntılarla karşılaşıldığı bilinmektedir.

Uygulamada karşılaşılan bu sıkıntıların eğitimli personel ile aşılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, eğitimin içeriği; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunların uygulamasını gösteren Yönetmelik, Tebliğ ve Şartname’lerde yapılan en son değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Kamu İhale Uygulamalarına yönelik eğitimde, İhale Uygulama Yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği, Tip Şartnameler ve Standart Formlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale uygulamaları detaylı olarak anlatılacaktır.

Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamalarına yönelik kısımda ise; Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Muayene ve Kabul Yönetmelikleri düzenlemeleri ve bu düzenlemeler çerçevesinde sözleşme uygulamaları ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Yukarıda sayılanlar çerçevesinde aşağıda yer alan konu başlıkları, en son mevzuat değişiklikleri de göz önüne alınarak, soru ve cevaplara ağırlık verilmek suretiyle işlenecektir. 

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yer Alan İhale Uygulama Yönetmeliklerindeki Ortak Hükümler
 • Mal Alımları Özel Hükümler
 • Hizmet Alımları Özel Hükümler ve Hizmette Aşırı Düşük Sorgulaması
 • Yapım İşleri Özel Hükümler ve Yapımda Aşırı Düşük Sorgulaması
 • Şikâyet Yönetmeliği
 • İhalede bulunulması yasak fiil ve davranışlar
 • Yapım İşleri Sözleşme Uygulamaları
 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi
 • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
 • Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • Hizmet İşleri Sözleşme Uygulamaları
 • Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 

Eğitmen Kadromuz:

Eğitim Kamu İhale Kurumu’nda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu ve İhale Uzmanı eğitmenlerimiz tarafından verilecektir.

Eğitim Materyali:

Eğitim materyali olarak, eğitmenlerimizin sunumlarının yanı sıra eğitmenimiz Avukat Bora Yosunkaya’nın yazarları arasında olduğu “Kamu İhale Kurulu ve Danıştay Kararları Işığında 100 Soruda Kamu İhalelerinden Yasaklama” adlı kitabı da ücretsiz olarak sunulacaktır.

Eğitim günleri:

13 Kasım 2016 Pazar günü saat 14.00’ten itibaren otele giriş yapılacaktır. Eğitim 14 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak, 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 16.30’da sona erecektir. Katılımcılarımız 19 Kasım 2016 Cumartesi günü otelden ayrılacaklardır.

Sertifika:

Eğitimin sonunda internet üzerinden yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilecek olan sertifikaya hak kazanacaktır.

Eğitim bedeli:

İki kişilik odada 6 gece konaklama durumunda ödenecek kişi başı bedel KDV dâhil 1.740 TL,

Tek kişi 6 gece konaklama durumunda ödenecek bedel KDV dâhil 2.070 TL’dir.

Aynı kurumdan 4 veya daha fazla kişinin katılımı durumunda kişi başı 100 TL indirim yapılmaktadır.

Yukarıdaki bedeller eğitim hizmetinin yanı sıra Concorde De Luxe Resort Hotel’de (Lara – Antalya)       6 gece (7 gün) her şey dâhil konaklamayı da içermektedir.

Arzu edildiği takdirde katılımcılarımıza Antalya havaalanından transfer hizmeti de sunulabilecektir. Kişi başı gidiş-dönüş transfer bedeli 120 TL’dir.

Başvuru için:

Eğitim bedelinin eğitimden önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Garanti Bankası Emek Şubesi TR39 0006 2000 7780 0006 2996 74 numaralı banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Kurumlar eğitim bedelini yatırmadan önce talep ettikleri takdirde faturaları adreslerine gönderilecektir. Eğitim bedelini eğitimden önce yatıramayan kamu kurumları ödemeyi eğitimden sonra yapacaklarına dair resmi yazı gönderdikleri takdirde katılımcılarının başvuruları kabul edilecektir.

Banka dekontu ve ekte yer alan eğitim başvuru formu sem@etu.edu.tr e-mail adresine veya 0.312.287 19 47 numaralı faksımıza gönderildiği takdirde kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Kamu çalışanlarının eğitim ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ekli (E) cetveli 37. sıra (a) bendine göre yapılabilmektedir.

 

Kamu Personelinin Kurslara katılma ve Eğitim Giderlerinin Ödenmesi Konusundaki Mevzuat

A - 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekli (E) cetveli 37. sıra (a) bendine göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri,
 • Kamu Kurumu Üst Makamın onayı ile isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderlerinin, 

kurum bütçesinin 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri tertibinden ödenmesi mümkündür.

B - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;

 • Görevlendirme yazısı
 • Fatura
 • Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge

ödeme belgesine bağlanmalıdır.