İSTANBUL - TAHKİM EĞİTİMİ (ARABULUCULUK SONRASI TAHKİM EĞİTİMİ DAHİL)

Eğitim detayı

TAHKİM EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(ARABULUCULUK SONRASI TAHKİM SÜRECİ DÂHİL)

Mahkeme dışı yargısal faaliyet yürütme işlevi ile alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden hukukî niteliği ve hukukî sonuçları itibariyle farklılık arz eden tahkim, gerek tümüyle iç hukuka ait gerek yabancılık unsuru içeren hukukî ilişkilerden doğmuş hukukî uyuşmazlıkların sonlandırılmasının etkili araçlarından biri olarak millî ve milletlerarası hukuk alanında genel kabul görmektedir.

Kişilerin uyuşmazlıklarını arabulucu yardımıyla çözmeleri özel hukuk alanında yaygın bir şekilde dava şartı haline gelmektedir. Arabuluculuk sonrası uyuşmama halinde tarafların anlaşmaları ile aynı arabulucunun hakem olarak uyuşmazlığı çözmesi (MED ARB) dünyada öteden beri uygulanan oldukça yaygın bir yöntemdir. Taraflar sözleşmelerinde bir ihtilaf çıktığında, tercih ettikleri uyuşmazlık çözüm merkezinde önce arabuluculuk sonra tahkim yönteminin uygulanacağını önceden kararlaştırabilirler. Arabuluculuk sonrasında uyuşmama halinde aynı arabulucuyla veya başvurdukları tahkim merkezinin önereceği ya da kendilerinin seçecekleri bir hakem ile tahkim yöntemiyle devam edebilirler. Tüm bu uygulamalarda ülkemizde arabuluculuk yanında tahkim eğitimi de hem arabulucuların hem de hakem adaylarının yoğun ölçüde tercih ettikleri bir eğitim haline gelmiştir.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi işbirliği ile TOBB ETÜ Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tahkim alanında uzun yıllardan beri akademik çalışmalarda bulunan uzman kadrosu ile tahkim eğitimlerine başlamıştır.

Türk hukukunda da özellikle ticari ilişkiler hakkında kendisine sıklıkla başvurulan tahkim, iç hukuka ait olan ve yabancılık unsuru içeren hukukî ilişkiler ekseninde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu gibi çeşitli kanunların düzenleme konusu olmuştur. Söz konusu düzenlemeler, uygulama alanlarına giren konularda yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil tahkime elverişli sayılan hukukî uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulacak hakem mahkemeleri önünde gerçekleşecek yargılamanın usûl ve esasları ile hakem kararlarının denetimi ile icra edilebilirliğine ilişkin hükümler içermektedir.  Bu düzenlemeler, aynı zamanda bir hakem kararının yerli hakem kararı sayılmasının şartlarını da tayin etmektedir. Bunlara ek olarak, tahkim yargılamasına dair bir hüküm içermemekle birlikte, genel olarak düzenleme alanına giren konuları tahkime elverişli kılan 4857 sayılı İş Kanunu gibi kanunî düzenlemeler de mevcuttur. 

Konuya ilişkin olarak yine Türk hukukunda, yabancı bir devlet otoritesi altında verilmiş yani Türk/yerli hakem kararı sayılmayan hakem kararlarının Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmesinin koşullarını belirleyen pozitif hukuk kuralları da bulunmaktadır.

Bunların dışında ICC LCIA, SCC gibi anasyonel nitelik arz eden kurumsal/institutional tahkim kurumlarına ait düzenlemeler kapsamında tahkim sürecinin yürütüldüğü de görülmektedir. Bu kurumlara ait kurallar, -uygulandıkları ölçüde-, tahkim ilişkisinin yerli veya yabancı hakem kararı olma vasıflarının belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Bu programda iç hukuka ait veya yabancılık unsuru içeren hukukî uyuşmazlıkların halline yönelik başlayacak tahkim ilişkisi, tahkim anlaşmasının akdedilmesinden, nihaî hakem kararının icra edilebilirliği aşamasına kadar tüm safhaları itibariyle anlatılacaktır. Bu çerçevede, mevcut yazılı metinlerle, Türk hukukuna hâkim olan ilkeler/uygulama ışığında, geçerli bir tahkim anlaşmasının nasıl hazırlanacağı, tahkim yargılamasının nasıl başlatılacağı ile hakemlerin nasıl seçileceği;  yargılama usûlünün, hukukî uyuşmazlığın esastan çözümünde uygulanacak hukukun nasıl belirleneceği,  tahkim sürecine mahkemelerin hangi hallerde müdahale edebileceği, nihaî kararların denetimi, icra edilebilirliği ile; yabancı hakem kararlarının Türkiye’de etki yaratmasının koşulları üst başlıkları altında icraî etkisi olan bir hakem kararı elde edilebilmesi için özellik arz eden hususlar hakkında, -vakıa analizi dahil- uygulamacılara 24 saatlik ayrıntılı dersler verilecektir.