AB Hibe Programları ve Kalkınma Ajansları için Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Eğitim detayı

5449 sayılı kanun uyarınca; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 26 adet Kalkınma Ajansı kurulmuştur.  Kalkınma Ajansları yıllık olarak yaklaşık 600 milyon TL hibe desteği saplamaktadır.

AB Mali Yardımları Türkiye’nin adaylık süreci ile her yıl artarak devam etmektedir. 2014-2020 yılları arası AB Mali Yardımlarından Türkiye için yaklaşık olarak 4,5 Milyar Euro ayrılmıştır. Buna ek olarak Suriye krizi içinde 3 Milyar Euro tahsis edilmiştir.  Mali yardıma ek olarak topluluk programlarından da  (Erasmus, Horizon 2020 vb. )Türkiye olarak ciddi oranda yararlanmaktayız.  

AB ve Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projelerde, proje hazırlama ve uygulama süreci “Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (PCM)” adı verilen yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Proje geliştirme sürecinde istenilen dokümantasyon tamamıyla bu yöntemin bir ürünü olarak hazırlanıp sunulmaktadır. PCM proje yönetimi yaklaşımının araçları ve yöntemleri uygulandığı oranda projenin AB, Kalkınma Ajansı ve diğer ilgili uygulayıcı kuruluşlar tarafından kabul şansı artacaktır.

Bu programın amacı; katılımcıların “AB ve Kalkınma Ajansları” Programları için, Teklif Hazırlama ve Uygulama” sürecinde; analiz, planlama, yürütme ve raporlama konusunda mevcut yöntem ve esasları tüm yönleriyle, uygulamalı olarak inceleme ve değerlendirme fırsatını bulmalarını sağlamaktır. AB ve Kalkınma Ajansı Hibe sisteminin de aktarılacağı program örnek proje çalışması ile sona erecektir.

Yöntembilim:

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı  Sertifika Programının eğitim yaklaşımı ""aktif ve uygulamalı öğrenme " yöntemine dayalıdır. Eğitimin ilk aşaması kavramsal başlamakla birlikte sonraki aşamaların tamamı katılımcıların aktif olarak sürece dahil olmalarını gerektirmektedir. Eğitim süresince, katılımcıların  grup çalışmaları, bireysel çalışmalar hatta gerekli durumlarda üniversite dışında da çalışma yapmaları beklenmektedir.

Eğitmen Kadromuz:

Eğitmen kadromuz AB Hibe Projeleri hazırlamış, ayrıca değerlendirme aşamalarında görev almış uzmanlardan oluşmaktadır.

Eğitimimize Kimler Katılabilir?

Eğitimin hedef kitlesi kurumsal ya da bireysel düzeyde AB ve Kalkınma Ajansı projelerinin hazırlanması, planlanması ve uygulanmasında doğrudan sorumluluk alan veya bu alanda çalışmayı isteyen tüm kişilerdir. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 • AB Hibe Sistemi nedir? Nasıl Çalışır?
 • Avrupa’da ve Türkiye’de AB Kurumları ve Programların Tanıtımları
 • Örnek Projelerin Sunumu
 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi
 • Proje Fikrini Belirlenmesi ve Analizi, Tanımlama (Identification), İhtiyaç Analizi (Needs Assessment) , Finansman Süreci ve Değerlendirme Süreci
 • Tanımlama Aşaması (Identification Phase) Bir ihtiyaca cevap verme. İhtiyaç Analizi nasıl yapılır?
 • Planlama (Planning) Planlamanın önemi. Planlama kim tarafından yapılmalıdır? Planlama Nasıl Yapılır?
 • Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı?
 • Finansman Nasıl Sağlanacak, nereden sağlanacak?
 • Finansman için AB Hibelerine Başvuru Nasıl Yapışır?
 • Uygulama Aşaması, Proje Uygulama Aşaması Süreci, Temel Kriterler ve Kurallar
 • İzleme Değerlendirme, Proje sürecinin ve sonuçlarının; izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi aşaması
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları
 • MÇY Ne işe yarar, Analiz ve Planlama Aşamaları
 • Paydaş Analizi (Stakeholder Analysis). Kullanıcı Grupları (User Groups). İlgi Grupları (Interest Groups). Faydalanıcılar (Beneficiaries). Karar Vericiler (Decision Makers). Birincil Paydaşlar. İkincil Paydaşlar
 • Paydaş Analizi (Stakeholder Analysis). Kullanıcı Grupları (User Groups). İlgi Grupları (Interest Groups). Faydalanıcılar (Beneficiaries). Karar Vericiler (Decision Makers). Birincil Paydaşlar. İkincil Paydaşlar
 • Paydaş Analizi Tablosunun Doldurulması, Paydaşların Belirlenmesi ve Analizi
 • Paydaş Analizi Uygulaması
 • Problem Analizi (Problem Analysis). Neden yapılır, Nasıl Yapılır?
 • Problem Ağacı Oluşturulması
 • Problem Analizi Uygulaması ve Değerlendirmesi
 • Hedef Analizi (Objective Analysis). Neden Yapılır, Nasıl Yapılır?
 • Hedef Ağacının Oluşturulması?
 • Strateji Analizi (Strategy Analysis) Neden Yapılır, nasıl Yapılır?
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi(Logical Framework). Mantıksal Çerçeve Matrisinin İncelenmesi.
 • Hedef ve Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Geçiş
 • Amaç, Hedefler, Sonuçlar, Faaliyetler
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar
 • Risk Analizi (Risk Analysis).
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması Uygulama
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinden Faaliyet Planına, Faaliyet Planından Bütçeye Geçiş
 • Faaliyet Planlaması
 • Bütçenin Yazılması, Proje Bütçesi.
 • Sürdürülebilirlik
 • İzleme, Değerlendirme ve Denetim
 • Başvurunun Tamamlanması, Değerlendirme Kriterleri,
 • Proje Uygulama Aşaması (Implementation Phase)
 • Proje  Uygulama Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi (PRAG)
 • Raporlama ve Örnek Rapor Incelemesi