Konkordato Komiserliği Eğitimi

Eğitim detayı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 HUKUK FAKÜLTESİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI 

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ

Konkordato, dürüst bir borçlunun belli bir zaman dilimi içerisindeki tüm adi borçlarını, alacaklıları tarafından kanunda öngörülen nitelikli çoğunlukla kabul edilmiş ve yetkili makamca tasdik edilmiş olan teklifi doğrultusunda ve kendisi için daha elverişli olan şartlar çerçevesinde ödemesini mümkün kılmak üzere, ona kanun tarafından tanınmış bir hukuki imkândır. Konkordato sadece borçlunun değil aynı zamanda alacaklının da menfaatlerini koruma amacı güden bir kurumdur. Esasında konkordato, iflasa nazaran daha hafifletilmiş olan özel bir cebri icra türü ve kolektif bir tasfiye şekli olarak nitelendirilebilir. Öte yandan konkordatoya sadece tacirler değil bütün borçlular başvurma hakkına sahiptir.

 İşte kısaca bu şekilde ifade edilebilecek olan konkordato kurumu hakkında hukukumuzda, 15 Mart 2018 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı “İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır.  Bu önemli yasal değişiklik ile bir yandan konkordato kurumu bazı açılardan neredeyse yeniden düzenlenmiş, diğer yandan 2003 yılında 4949 sayılı Kanunla hukukumuza girmiş olan iflasın ertelenmesi kurumu bütünüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun genel gerekçesine bakıldığı zaman öncelikle bu düzenlemelerin yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla gerekli hukuksal yapının oluşturulmasına hizmet ettiği görülmektedir. İkinci olarak amacın ülkemizde yaklaşık on beş yıldan beri uygulanan iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılması ve bunun yerine konkordato kurumunun etkin olarak uygulanmasının sağlanması olduğu ifade edilebilir Dolayısıyla, iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılarak, bundan beklenen amaç ve faydaların konkordato kurumunun devreye sokulması ve onun daha işlevsel hale getirilmesiyle sağlanmaya çalışılması amaçlanmıştır. Bütün bunlar mali durumu bozulmuş olan borçlular ve onların alacaklıları bakımından konkordato kurumunun ne kadar önemli bir işlevi üstlendiğini göstermektedir.

Öte yandan konkordato sürecinin sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyebilmesi ve kendisinden beklenen faydaları sağlayabilmesi, konkordato sürecinde çok önemli bir görev ifa eden konkordato komiserlerinin başarısına bağlı olacaktır. Deyiş yerindeyse, yapılan yasal değişiklikten sonra konkordato komiserleri sistemin adeta omurgasını teşkil edecektir. İflasın ertelenmesi kurumunun kendisinden bekleneni verememesinin temel nedenlerinden birinin kayyımların kötü uygulamaları olduğu herkesçe bilinen bir vakıadır. İşte bu nedenlerle konkordato komiserlerinin konkordato hukuku hakkında çok iyi bir eğitim almaları ve görevlerinde gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, bu kurumun başarısında büyük önem taşıyacak ve belirleyici olacaktır. Kanun konkordato sürecinde komisere çok önemli görev, yetki ve sorumluluklar yüklemiştir. Ayrıca konkordato kurumu sadece icra ve iflas hukukunu değil, borçlar hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, kambiyo hukuku, teminat hukuku gibi çok farklı hukuk disiplinlerini ilgilendirmektedir. Özellikle konkordatonun maddi hukuka olan etkisinin konkordato komiserleri tarafından iyi bilinmesi süreçte sahip oldukları görev ve yetkileri doğru kullanmaları ve alacaklı ile borçlunun menfaatlerinin dengelenmesi ve borçlunun tasarruf yetkisinin sınırlarının tespiti bakımından çok büyük önem taşımaktadır.  Bu amaçla söz konusu konkordato eğitimlerinin de nitelikli olması büyük bir önemi haizdir. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi olarak işte bu bilinçle söz konusu eğitimleri en iyi /en nitelikli şekilde yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Öte yandan temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerecektir. Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilebilmektedir.

 Temel eğitim; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

 Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Eğitim kuruluşları, temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verir.

Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır.

Adalet Bakanlığının 171 nolu genelgesi uyarınca temel eğitim bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülebilir.

Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

 

EĞİTİMİN TOPLAM SÜRESİ:

Toplam eğitim süresi asgari 36 saattir (Yönt. M. 10/1)

(18 saati hukuk, 18 saati muhasebe, finans ve işletme yönetimi)

 

EĞİTİME KATILABİLECEK KİŞİLER

Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik m. 4 hükmünde komiserlerde aranacak nitelikler düzenlenmiştir. Yönetmelik m. 4/1-c hükmüne göre konkordato komiseri olabilmek için “En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak” gerekir. Bunun yanında komiser olabilmek için Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer bütün şartları da haiz olmak gerekir.

Yine Adalet Bakanlığının 26.6.2019 tarihli ve 171 nolu genelgesine göre “Komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içeren komiserlik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır”.

Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 4/1-ı maddesi hükmüne göre, konkordato komiserliği temel eğitimini tamamlamadan, komiser olarak görevlendirmek mümkün olmayacaktır.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, Yönetmelik Geçici Madde 1’e göre “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvuruda dikkate alınmaz”. Yani daha önce alınmış komiserlik eğitimlerinin ve verilen sertifikaların artık geçerliliği yoktur. Bu nedenle, komiserlik eğitiminin en kısa süre içinde alınmasında, büyük yarar vardır.

NOT: YETERLİ KATILIMCI SAYISINA ULAŞILAMAMASI DURUMUNDA TOBB ETÜ HUKUK FAKÜLTESİNİN PROGRAMI İPTAL ETME HAKKI SAKLIDIR !